Om Likarätt

”Att arbeta med likarätt innebär att främja lika rättigheter och möjligheter genom att verka för inkludering och tillgänglighet och motverka diskriminering, kränkande särbehandling, trakassering samt exkludering”

Oavsett vem en är ska alla få sina rättigheter tillgodosedda och bemötas likvärdigt. Ingen ska råka ut för kränkande särbehandling, exkludering, trakassering eller diskriminering. Alla ska kunna känna sig absolut välkomna.

Oavsett vem en är, så som kund, patient eller medarbetare, ska alla kunna åtnjuta och utöva sina mänskliga och demokratiska rättigheter, ha jämlika levnadsvillkor och kunna delta fullt ut i samhället. Ingen ska råka ut för bristande tillgänglighet.

Att arbeta med likarätt innebär att främja lika rättigheter och möjligheter genom att verka för inkludering och tillgänglighet och motverka diskriminering, kränkande särbehandling, trakassering samt exkludering.

Likarätt är ett brett begrepp som omfattar många viktiga aspekter. Likarättsakademin fokuserar i första hand arbetet på de olika diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen.