Likarättsrond

”Målet med Likarättsronden är att stötta verksamheten i deras likarättsarbete och ge konkreta tips och perspektiv på deras egen verksamhet”

Vi påverkas alla, oavsett yrke eller arbetsplats, av samhällets normer och värderingar som kan vara diskriminerande och exkluderande. Inom alla verksamheter finns därför behov av att kontinuerligt arbeta med frågor om bemötande och likarätt och motverkande av kränkande särbehandling och diskriminering. Det åligger också verksamheter att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter, att arbeta med ”aktiva åtgärder” enligt diskrimineringslagen (Vad är aktiva åtgärder? | DO), men det kan vara svårt att veta hur och var en ska börja med detta arbete.


Som ett verktyg i detta arbete har Likarättsakademin tagit fram projektet Likarättsrond. Målet med Likarättsronden är att stötta verksamheten i deras likarättsarbete och ge konkreta tips och perspektiv på deras egen verksamhet, med medarbetarnas egna uppslag och erfarenheter i fokus. Förhoppningen är att med en likarättsrond ge ett praktiskt stöd för att stärka verksamhetens viktiga likarättsarbete och ge perspektiv och inspiration till hur det kan fortsätta utvecklas.

Likarättsronden innefattar fyra delar;

  1. En kort enkät till medarbetare inför ronden
  2. En Likarättsrond på plats med rundvandring och gruppdialog
  3. En efterföljande rapport och återkoppling
  4. Uppföljningsarbete i den egna verksamheten

Om du är certifierad likarättsambassadör eller skyddsombud med särskilt intresse för Likarätt och lika möjligheter så håll koll på utbildningskalendern för kommande utbildningar av nya likarättsrondhavare

Vad innebär Likarättsrond? En kort film förklarar här!