Certifierad Likarättsambassadör

Vad är en certifierad likarättsambassadör?

Varje vår- och hösttermin arrangerar Region Skåne en grundutbildning i likarätt, med målet att stimulera fler medarbetare att bli ”certifierade likarättsambassadörer”. Förhoppningen är att Du som likarättsambassadör sedan fortlöpande ska kunna sprida kunskap på Din egen arbetsplats i någon form, i all enkelhet. På varje kurs, två varje år, utbildas cirka 25 st medarbetare och alla som vill kan ansöka om deltagande.


Utbildningen till certifierad likarättsambassadör innehåller en grundkurs på två dagar samt ytterligare två dagar i form av den återkommande kongressen Stora Likarättsdagarna. På Stora Likarättsdagarna deltar Du i den gemensamma utbildningen dag 1 samt väljer ett fördjupningsspår dag 2. Därtill krävs deltagande i minst en ytterligare fortbildningsdag. Varje år arrangerar vi ett antal fortbildningsdagar där Du kan ansöka om deltagande. Ämnena varierar men har alla en tydlig koppling till diskrimineringslagen och/eller mänskliga rättigheter.

Hur kan jag bli en certifierad likarättsambassadör?
Sammanlagt krävs minst 5 dagars utbildning, enligt beskrivningen ovan, för att bli en certifierad likarättsambassadör. Det går också bra att delta i våra utbildningar, kongresser samt fortbildningsdagar utan att sedan behöva arbeta aktivt som certifierad likarättsambassadör. Vi välkomnar Er alla och Ni väljer själva hur mycket Ni vill vara med!


Vad får en lära sig på grundutbildningen?
Likarätt är ett brett begrepp som handlar om att kunna se, förstå och lära sig att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Vi möter varje dag väldigt många olika medmänniskor och medarbetare. Likarättsarbetet ligger mycket tydligt i linje med de värdegrunder som finns inom de flesta företag och organisationer.

Under den grundläggande delen av utbildningen avhandlas mänskliga rättigheter (MR), diskrimineringslagen, aktiva åtgärder, normer, normkritik och normkonflikter, bemötande av medmänniskor och kollegor, specifika krav inom hälso- och sjukvården, policyfrågor samt olika kommunikationsbarriärer, Det ingår också en skrivuppgift med analys av den egna arbetsplatsen som underlag för diskussion och åtgärd samt gruppövningar, t ex med fallbeskrivningar samt en ”privilegiepromenad”.

Varför finns fortbildningsdagar?
Likarättsarbetet är en alltid pågående process. Genom att fortlöpande mötas lär vi oss mer och nytt tillsammans samt får chans att fråga, repetera och reflektera. Det är en del i det yrkeslivslånga lärandet.

För Dig som väljer att arbeta aktivt på Din arbetsplats som certifierad likarättsambassadör blir det ett viktigt kollegialt stöd, i att få mötas, där Du kan hämta kraft och få tips från alla i gruppen.

Vem räknar till fem?
Vi håller koll på att Du genomfört Din tvådagars grundutbildning. Sedan får Du själv notera och meddela oss när Du deltagit i Stora Likarättsdagarna samt minst en valfri fortbildningsdag. När Du meddelat oss (maila Karin!) kommer Du att få ett fint diplom samt inbjudningar till fler fortbildningsdagar.

Så, när Du genomfört Dina fem dagars utbildning och väntar på ett diplom, och/eller vill sätta fart på likarättsarbetet på Din avdelning, så maila Karin!


Hur bedrivs likarättsarbetet i Region Skåne?
Region Skåne arbetar med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetet koordineras av funktionsansvarig för likarätt och den likarättsakademi som är knuten till uppdraget. Det finns också en strategisk likarättsgrupp inom Koncernstab HR. I syfte att motverka diskriminering och utveckla samt stärka likarättsarbetet finns därtill ett flertal samarbeten med olika interna och externa bärare av kompetens. Vi är ett fåtal medarbetar som under en del av vår arbetstid, eller helt ideellt, arbetar med likarättsfrågor och med en begränsad ekonomisk budget. Därför väljer vi nogsamt ut aktiviteter som når många och Din egen goda kraft och insats ute på Region Skånes olika arbetsplatser blir väldigt viktigt. Tillsammans är vi många och kan göra mycket!

Insatser genomförs på flera nivåer i organisationen i ett processbaserat arbetssätt integrerat i lönebildning, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Likarättsarbetet är en angelägenhet för alla och är också kopplat till Region Skånes arbete som attraktiv arbetsgivare. I den återkommande medarbetarundersökningen mäts därför medarbetarnas upplevelser av diskriminering. Varje arbetsplats och dess verksamhetschef har också ett eget långtgående ansvar för att bedriva ett likarättsarbete, t ex i det som kallas ”aktiva åtgärder”.


Vad kan jag göra som certifierad likarättsambassadör?
Du kan göra väldigt mycket i det enkla och vardagliga arbetet på just Din avdelning. Att någon är certifierad likarättsambassadör kan betyda mycket för många. Kanske vill och vågar en medarbetare berätta för Dig om något som inte fungerar, om en diskriminerande handling, eller om något som fungerar riktigt bra och kan utvecklas till något gott som fler får ta del av. Det är det lilla i vardagen som kan göra stor skillnad. Att vi tränar på att stanna upp, observera, lyssna och agera tillsammans. Vi tränar på vänlighet mot oss själva och alla vi möter!

Du som är certifierad likarättsambassadör kan lite mer och får chans att lära Dig mer efterhand. Du kan inkludera likarätt som en återkommande punkt på Era arbetsplatsträffar (APT). På en APT kan Ni också lyssna på vår podd ”Alla föds nakna”, kanske fånga upp något från ett avsnitt som ett ämne och fundera på hur det ser ut på Er avdelning. Gör vi så?

Hur ser det ut hos oss? Är det bra, eller kan vi göra på något annat vis i framtiden? Finns det något vi kan bli lite bättre på?

I framtiden hoppas vi också att Du kan vara med och genomföra en likarättsrond på Din avdelning, kanske tillsammans med ett skyddsombud. Vi har precis startat med likarättsronder i ”pilotform” under 2022 och håller på att försiktigt bygga upp modellen till en stabil verksamhet för framtiden. Vi vill skapa en modell som är enkel och som många kan använda sig av, samt som kan underlätta arbetet med ”aktiva åtgärder” på Din arbetsplats. Din medverkan i detta blir ytterst värdefull och det blir ett fint stöd för verksamhetschefen och alla medarbetare i Ert eget arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Finns det mer att läsa, lära och lyssna på?
Ja, så kul att Du vill gå vidare. Här kommer fem tips!

  • Du kan alltid kika in på vår hemsida www.likarätt.nu där vi fortlöpande informerar och uppdaterar information av olika slag.
  • Läs gärna våra likarättstidningar som kan laddas ner via hemsidan. Där finns artiklar om både certifierade likarättsambassadörer, om podden, samt om likarättsrond och mycket mer. Om Du läser bägge våra senaste tidningar får Du en bra bild av vår mångfacetterade verksamhet!
  • Lyssna gärna på vår podd, ”Alla föds nakna”, som finns där poddar finns och/eller på Podbean.
  • I utbildningskalendern på Vårdgivare Skåne annonseras våra olika utbildningar, om Stora Likarättsdagarna och om fortbildningar. Håll koll där!
  • Fundera också själv på vad just Du och/eller Din arbetsplats kan göra och själva bidra med i likarättsarbetet. Dags att någon blir certifierad likarättsambassadör på Er avdelning? Har Ni kommit igång med aktiva åtgärder? Häng med på våra utbildningar & fortbildningar samt kongresser så blir det lättare att komma igång!

(Vill du hellre ladda hem denna beskrivning av certifierad Likarättsambassadör som ett dokument gör du det här)